6317 M obchodná akadémia - duálne vzdelávanie

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma výchovy a vzdelávania: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie
vyššie sekundárne

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok  prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
  • samostatní pracovníci v oblasti organizácie a riadenia, účtovníctva, zásobovania, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, financií, hospodárskej správy a peňažných ústavov
  • v podnikateľskej a obchodnej činnosti, v štátnej správe a samospráve (obecné zastupiteľstvá, daňové úrady, školstvo, zdravotníctvo), v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach a pod.
  • výkonný pracovník v oblasti podnikateľskej a obchodnej činnosti alebo súkromný podnikateľ
Možnosti ďalšieho štúdia:
  • pomaturitné štúdium  
  • študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

  

Duálne vzdelávanie v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia

Duálne vzdelávanie na pracovisku zamestnávateľa prebieha pod vedením inštruktorov na základe duálnej zmluvy so školou a učebnej zmluvy so zákonným zástupcom.

Duálne vzdelávanie upravuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle legislatívy 50 % odbornej praxe sa môže vykonávať v odbornej učebni v škole a 50 % u zamestnávateľa, pri dodržaní stanoveného počtu hodín podľa ročníkov.

Systém duálneho vzdelávania umožňuje žiakom rýchlejšie začlenenie sa do pracovného procesu, oboznámenie sa s podmienkami praxe, získanie nových skúsenosti, a do veľkej miery upevňuje ich vôľové vlastnosti – samostatnosť, cieľavedomosť, presnosť, systematickosť, usilovnosť, ústretovosť, dochvíľnosť, apod.

Takáto praktická príprava žiakov u zamestnávateľa vyústi k absolvovaniu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Môže byť vykonaná priamo na pracovisku zamestnávateľa alebo v škole. Na vypracovaní zadania sa podieľa zamestnávateľ a aj škola.

Zamestnávatelia vyjadrujú veľkú spokojnosť s vybranými žiakmi do svojich firiem, podieľajú sa, v spolupráci so školou podľa vopred dohodnutých podmienok, na hodnotení predmetu odborná prax, sledujú absenciu žiakov a pracujú so žiakmi aj v rámci dištančného vzdelávania.

Dôraz sa kladie na kvalitu a prepojenosť praxe s teoretickým vyučovaním, možnosť aplikovať teoretické vedomosti v podmienkach praxe – priamo na reálnom pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 

 

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik