Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

 5-ročné denné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

 

 Prijímacia skúška

     Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí:

prvá časť je talentová skúška – overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu z anglického jazyka písomnou formou,

druhá časť sú testy z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky (profilové predmety) písomnou formou.

Štúdium

všeobecnovzdelávacie predmety so zvýšenou dotáciou hodín anglického jazyka v 1. ročníku (20 hodín týždenne)

         druhý cudzí jazyk: nemecký jazyk, ruský jazyk

odborné predmety: ekonomika a právo, účtovníctvo, hospodárske výpočty, štatistika, administratíva a korešpondencia, cvičná firma, tovaroznalectvo, komunikácia a svet práce, jazyková odborná príprava (vyučujú sa od 2. ročníka)

         minimálne tri odborné predmety budú vyučované bilingválne od 2. ročníka

voliteľné predmety: aplikovaná ekonómia, marketing, cvičenia z účtovníctva, makroekonómia – seminár, aplikovaná informatika – seminár, aplikovaná matematika – seminár, podnikanie v cestovnom ruchu 

možnosť vykonať prax vo firmách a odborných školách v Anglicku, Holandsku, v Českej republike

alebo v hotelových komplexoch na Cypre

Ukončenie štúdia

      5-ročné štúdium sa končí maturitnou skúškou z predmetov: slovenský jazyk a literatúra v 4. ročníku, anglický jazyk úroveň C1 v 5. ročníku, teoretická časť odbornej zložky v 5. ročníku v anglickom jazyku, praktická časť odbornej zložky v 5. ročníku v slovenskom jazyku.

Uplatnenie v praxi

Absolventi bilingválneho štúdia získajú jazykové a odborné predpoklady pre sústavné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium na zahraničných vysokých školách na Slovensku, ako aj na vysokých školách a univerzitách v zahraničí. 

Študijný odbor pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním ekonomického zamerania pre uplatnenie sa na európskom trhu práce, na prácu v nadnárodných spoločnostiach, medzinárodných inštitúciách, podnikoch so zahraničnou kapitálovou účasťou.

Pripravuje absolventov pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v oblasti organizácie a riadenia, účtovníctva, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, zásobovania, financií, hospodárskej správy a peňažných ústavov u nás i v zahraničí.

Umožňuje absolventovi uplatniť sa pri vykonávaní ekonomických činností vo výrobných podnikoch a firmách, v obchode, v bankovníctve, poisťovníctve, daňovníctve, marketingu, v prevádzkových službách, v podnikateľskej a obchodnej činnosti, v štátnej správe a samospráve (obecné zastupiteľstvá, daňové úrady, školstvo, zdravotníctvo), v cestovných kanceláriách, hoteloch a pod. v tuzemsku i v zahraničí. 

Študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium umožňuje absolventovi získať kvalitné odborné vzdelanie s vysokou pridanou hodnotou ovládania odborného anglického jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik