Riaditeľ školyRokDôležité medzníky
Ignác Boldis 1885 Túróczszentmártoni magyar kir. állami középkereskedelmi iskola = Turčianskosvätomartinská maďarská kráľovská štátna stredná škola
1888 Zo školy odchádzajú prví traja maturanti
1895 Stredná odborná škola sa prebudúva na vyššiu obchodnú školu - maturita je dostatočnou prípravou na samotnú činnosť v národnom hospodárstve
1905 Maturuje prvá žena: Anna Paulína Balásová
János Turczer 1912  
László Dunai 1918  
1919 Posledný rok maďarskej školy - v januári prestáva škola existovať. Za 33 rokov maďarskej obchodnej a vyššej obchodnej školy zmaturovalo 826 žiakov a 1 žiačka
12. a 13. júla je predbežný zápis do Československej štátnej obchodnej akadémie v Turč. sv. Martine
Gabriel Kubelka 1919  
  27. augusta menovaný nový riaditeľ Vyučovanie v Československej štátnej obchodnej akadémii sa začína 1. októbra 1919
Karol Horanský 1928  
1930 Škola dostáva nadstavbu (2. poschodie)
1944 Žiaci a profesor Ladislav Dzurányi sa aktívne zúčastňujú SNP - desiati v Povstaní zahynú
Ing. Jozef Pospíšil 1950  
  Zmena názvu na Vyššia hospodárska škola
  Zavedenie štúdia popri zamestnaní
František Novák 1951  
Dr. Ladislav Ballay 1953  
1954 Zmena názvu na Hospodárska škola
Škola dočasne presťahovaná do budovy ZŠ v Priekope (1953 - 1958)
RNDr. Oldřich Bič 1955  
1960 Zmena názvu na Stredná ekonomická škola
Šesťdesiate roky - generálna oprava exteriéru a interiéru školy
Karol Vojtek 1967  
1969 Oslavy 50. výročia slovenskej obchodnej akadémie
Ing. Ján Lacko 1970  
1973 Začiatok družby s Fachschule für Őkonomie Rodewisch
1974 Začiatok družby so SEŠ Valašské Meziříčí
1975 Odovzdanie novej telocvične
1979 Oslavy 60. výročia slovenskej obchodnej akadémie
1981 Odovzdanie samostatnej prístavby školy
1983 Zánik päťročného štúdia popri zamestnaní a otvorenie novej formy diaľkového štúdia pre absolventov SVŠ a gymnázií
Ing. Eduard Agricola 1984  
1985 Oslavy storočnice školy
1987 Vybudovanie školského ihriska
1988 Začiatok činnosti Jazykovej školy pri SEŠ v Martine
1990 Zmena názvu na Obchodná akadémia
1991 Odovzdanie prístavby odbornej učebne a kabinetu informatiky a výpočtovej techniky
Ing. Jaroslav Hrebík 1991  
1992 Otvorenie diaľkového kvalifikačného pomaturitného štúdia obchodná akadémia
  Založenie Nadácie MERKÚR pre rozvoj OA v Martine
1994 Oslavy 75. výročia slovenskej obchodnej akadémie
Ing. Elena Majerová 1995  
1997 Škola pripojená do siete internet
1998 Prvýkrát udelená Cena Gabriely Jesenskej-Tova
Školu opúšťa desaťtisíca absolventka - Katarína Hermanová zo 4. C
2000 Oslavy 80. výročia slovenskej obchodnej akadémie a 115. výročia založenia školy
  Škola zapojená do projektu INFOVEK
  Prvýkrát udelená Jozefa Marčeka, absolventa školy v roku 1946, udeľovaná najúspešnejším maturantom
  Otvorené denné kvalifikačné pomaturitné štúdium cestovný ruch
2001 Zriaďovateľom školy sa stáva Žilinský samosprávny kraj
2002 Rozšírenie priestorov školy o 1. poschodie
Prví absolventi PMŠ študijného odboru cestovný ruch 
Ing. Elena Siráňová 2003  
2004 Zapojenie školy do projektu Otvorená škola v oblasti informatiky a Otvorená škola v oblasti športu

Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

2005

Rozšírenie priestorov školy o prízemie - celá historická budova patrí OA

2006

Škola získava štatút Školiace centrum Infoveku

Začiatok činnosti žurnalistického krúžku, ktorý vydáva časopis Akademko

Rekonštrukcia vchodu do školy - výmena dverí a okien za plastové

Vymaľovanie celého interiéru školy

Vybudovanie vysokorýchlostného internetu cez optickú štruktúrovanú kabeláž z prostriedkov občianskeho združenia Merkúr

2007

Realizovanie kurzov pre učiteľov v rámci projektu E-learning a FIT učiteľa - moderné formy vyučovania

Vybudovanie oddychovej miestnosti pre žiakov spojenej s bufetom

Vybudovanie novej učebne na vyučovanie predmetu ekonomické cvičenia

2008

Obnovenie partnerstva medzi Obchodnou akadémiou Martin a BSZW Rodewisch v Nemecku (existovalo 1973 - 1995)

Začiatok partnerstva s III. Liceom im Mikolaja Kopernika Kalisz v Poľsku - partnerské výmeny žiakov a učiteľov

Zakúpenie počítačového terminálu do vestibulu školy

Poskytovanie priestorov pre celoživotné vzdelávanie dospelých - Univerzita 3. veku pri SPU Nitra a UMB Banská Bystrica

Vydanie špeciálneho čísla časopisu Akademko Korene a kvety - spomienky absolventov školy

Úspešné zapojenie sa do programu Comenius - školské partnerstvá a získanie grantu na projekt

Zavedenie Školského vzdelávacieho programu pre študijný odbor obchodná akadémia

2009

Uskutočnenie partnerskej výmeny žiakov s BSZW Rodewisch Nemecko a prezentácia projektu v rámci programu Comenius

Zavedenie nového študijného odboru služby v cestovnom ruchu

Rekonštrukcia učební administratívy a korešpondencie

Získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie na obnovu fasády a výmenu okien na historickej budove Obchodnej akadémie v Martine

2010

Ukončenie projektu Comenius - Život, učenie a práca mládeže v EÚ

Realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti v OA Martin - výmena okien, rekonštrukcia fasády na budove školy ako národnej kultúrnej pamiatky

Vybudovanie bezbariérovosti v škole

Vybudovanie multimediálnej odbornej učebne cvičná firma

Oslavy 125. výročia vzniku školy

2011

Dokončenie rekonštrukcie školy, vymaľovanie interiéru školy

Zapojenie sa učiteľov do kontinuálneho vzdelávania

2012

Modernizácia vnútorných priestorov školy - zborovňa, riaditeľňa, zasadačka, aula, vestibul

Prax žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu v zahraničí - Kos, Grécko

Rekonštrukcia odborných učební cudzích jazykov

Pokračovanie kontinuálneho vzdelávania učiteľov

2013

Transformácia školskej jedálne na výdajnú školskú jedáleň

Prví absolventi študijného odboru služby v cestovnom ruchu

Pokračovanie kontinuálneho vzdelávania učiteľov

Inovácia obsahu a vyučovacích metód, aplikácia metodiky CLIL v odborných ekonomických predmetoch

Prax žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu v zahraničí - Cyprus

Príprava partnerstva s Alfa College Hoogeveen v Holandsku

Jednoročné štúdium zahraničnej študentky z USA v rámci Rotary klub v našej škole

2014

Prax žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu v zahraničí - Cyprus

Prax žiakov študijného odboru obchodná akadémia v zahraničí - Veľká Británia

Začiatok partnerstva s Zernike College Groningen v Holandsku - partnerské výmeny žiakov a učiteľov

Jednoročné štúdium zahraničných študentov z USA a z Čile v rámci Rotary klub v našej škole

Zavŕšenie kontinuálneho vzdelávania učiteľov 1. a 2. atestáciami

Počet absolventov školy k 31. 12. 2014 je 12 118

2015 Zapojenie sa do multilaterálneho projektu „Kľúč k úspešnému medzinárodnému podnikaniu“ s partnerskými školami v Holandsku (Alfa College Hoogeveen) a Českej republike (Masarykova Obchodní akadémie Jičín), podnikateľskými subjektmi a mestskými zastupiteľstvami partnerských miest Martin (SR), Jičín (ČR) a Hoogeveen (Holandsko).

Vstup do Konzorcia stredných škôl v regióne Turiec, ktoré vytvorila organizácia KABA Slovensko, n. o. pre naplnenie podprogramu Erasmus+ KA1 na vykonávanie odbornej stáže žiakov v krajinách EÚ.

V rámci konzorcia zapojenie sa do  dlhodobého projektu „Turiec do Európy, Európa do Turca“ na vykonávanie odbornej stáže žiakov, s cieľom overiť nadobudnuté odborné kompetencie v podmienkach reálnej ekonomickej praxe iného štátu EÚ a rozšíriť jazykové a sociálne kompetencie žiakov; dve mobility žiakov v Dudley (Veľká Británia).

Prvá zahraničná prax žiakov študijného odboru 6355 M služby v cestovnom ruchu v hotelových komplexoch na Cypre  v spolupráci s organizáciou Global Contract Bratislava.

Zavedenie integrovaného vyučovania odborných predmetov v anglickom jazyku prostredníctvom metodiky CLIL.

Prechod na elektronickú triednu knihu v školskom informačnom systéme aScAgenda EduPage.­

Jednoročné štúdium zahraničnej študentky z Kanady v rámci ROTARY KLUB v našej škole.

Oslavy 130. výročia vzniku školy.

2016 Schválenie nového študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Pokračovanie v projekte „ Kľúč k úspešnému medzinárodnému podnikaniu“.

Pokračovanie v projekte „Turiec do Európy, Európa do Turca; mobilita žiakov v Plymouth (Veľká Británia) a Valašské Meziříčí (Česká republika).

Pokračovanie v spolupráci s partnerskými školami (ČR, Poľsko, Holandsko).

Pokračovanie vykonávania odbornej praxe žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu  v hotelových komplexoch na Cypre.

Zapojenie sa do projektu Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE) - rozvoj talentu, zručností, športových aktivít, charakterových a vôľových vlastností, dobrovoľníctvo žiakov.

Jednoročné štúdium zahraničnej študentky z Brazílie v rámci ROTARY KLUB v našej škole.

2017

Uskutočnenie prvých prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania – talentová skúška do nového študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické).

Personálne a materiálne zabezpečenie na zavedenie nového študijného odboru - zrekonštruovanie jazykovej učebne anglického jazyka, zakúpenie učebníc na výuku anglického jazyka a odborných ekonomických predmetov pre žiakov a učiteľov.

Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE) - 7 žiakov získalo bronzovú úroveň rozvoj talentu, zručností, športových aktivít, charakterových a vôľových vlastností, dobrovoľníctvo.

Škola dostala významné Ocenenie za dlhodobý rozvoj potenciálu žiakov prostredníctvom programov JA Slovensko zameraných na rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti (17 rokov bez prerušenia).

Pokračovanie projektu „Turiec do Európy, Európa do Turca“; mobility žiakov v Ústí nad Labem (Česká republika), Dudley (Veľká Británia) a dlhodobá mobilita žiakov v Granade (Španielsko).

Pokračovanie v spolupráci s partnerskými školami (ČR, Poľsko, Holandsko).

Pokračovanie vykonávania odbornej praxe žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu v hotelových komplexoch na Cypre.

Projekt cez Erasmus+ „Integrácia odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vzdelávania – vzdelávacie kurzy 8 učiteľov v Anglicku a 1 učiteľa v Rakúsku so zameraním na rozvoj metodiky CLIL a jazykových kompetencií“.

Jednoročné štúdium zahraničnej študentky z USA v rámci ROTARY KLUB v našej škole.

 2018

Pokračovanie projektu „Turiec do Európy, Európa do Turca“; krátkodobé mobility žiakov v Ústí nad Labem (Česká republika), Dudley (Veľká Británia) a dlhodobá mobilita žiakov v Granade (Španielsko).

Pokračovanie v spolupráci s partnerskými školami (ČR, Poľsko, Holandsko).

Pokračovanie vykonávania odbornej praxe žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu v hotelových komplexoch na Cypre.

Pokračovanie projektu Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE) – rozvoj talentu, zručností, športových aktivít, charakterových a vôľových vlastností žiakov, dobrovoľníctvo.

2019 Zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania, škola uzatvorila zmluvy o duálnom vzdelávaní so 6 podnikateľskými subjektami v regióne Turiec.

Projekt Erasmus+ „Rozvoj bilingválneho vzdelávania“  – ďalšie vzdelávacie kurzy 3 učiteľov v Írsku a 3 učiteľov na Malte so zameraním na rozvoj metodiky CLIL v odborných ekonomických predmetoch a na rozšírenie jazykových kompetencií učiteľov.

V rámci predmetu administratíva a korešpondencia sa vo vybraných triedach začal uplatňovať nový program ZAV.

V dôsledku mimoriadnej situácie šírenia sa pandémie COVID-19 škola uplatňovala formu dištančného vzdelávania a uskutočnila sa administratívna maturitná skúška.

Pokračovanie projektu „Turiec do Európy, Európa do Turca“; krátkodobá mobilita žiakov v Granade (Španielsko), Dudley (Veľká Británia) a dlhodobá mobilita žiakov v Granade (Španielsko).

Pokračovanie projektu Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE) -  rozvoj talentu, zručností, športových aktivít, charakterových a vôľových vlastností žiakov, dobrovoľníctvo.

Jednoročné štúdium zahraničnej študentky z Argentíny v rámci ROTARY KLUB v našej škole.

2020 Pokračovanie v systéme duálneho vzdelávania, škola uzatvorila duálne zmluvy s ďalšími podnikateľskými subjektami v regióne Turiec.

Pokračovanie projektu Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE) – bronzová, strieborná a zlatá úroveň - rozvoj talentu, zručností, športových aktivít, charakterových a vôľových vlastností žiakov, dobrovoľníctvo.

2021 Škola bola pretransformovaná na príspevkovú organizáciu.

Pokračovanie projektu „Turiec do Európy, Európa do Turca“; dlhodobá mobilita žiakov v Malage (Španielsko) a krátkodobé mobility v Granade (Španielsko) a v Chemnitzi (Nemecko).

Pokračovanie projektu Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE) - rozvoj talentu, zručností, športových aktivít, charakterových a vôľových vlastností, žiakov, dobrovoľníctvo.

Začiatok realizácie projektu zameraného na spoluprácu Obchodnej akadémie Martin s CIMIC (civilno-vojenská jednotka armády SR) a US CAT (americký oddiel pre civilné záležitosti) v oblasti jazykového vzdelávania v bilingválnej forme (konverzačné hodiny s americkými lektormi) a v oblasti prípravy žiakov zapojených do projektu Cena Vojvodu z Edinburghu (DofE).

Počet absolventov školy k 31. 8. 2021 je 12 635

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik