Cena Gabriely Jesenskej – Tova

 

Gabriela Jesenská – Tova je absolventkou našej školy v školskom roku 1967/1968.

 

Cena sa udeľuje žiakovi 3. ročníka Obchodnej akadémie v Martine, ktorý sa zaslúžil o šírenie dobrého mena školy akýmkoľvek spôsobom, podmienkou nie je výborný prospech.

 

Podľa štatútu môže byť na cenu navrhnutý kandidát školou, pedagogickými zamestnancami, žiakmi, rodičmi, prípadne inými osobami.

 

O udeľovaní ceny rozhoduje komisia zložená z 3 členov:

  • 1 zástupca vedenia školy,
  • 1 zástupca pedagogických zamestnancov,
  • 1 zástupca žiackej školskej rady.

Cenu predstavujú úroky z vkladu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik