Kariérna poradkyňa v OA MT

 

Funkciu kariérnej poradkyne vykonáva Ing. Dagmar Stančíková, učiteľka OA s aprobáciou odborných predmetov.

TRVALÉ ÚLOHY:

Hlavné dlhodobé úlohy kariérnej poradkyne vyplývajúce z koncepcie kariérneho poradrenstva v zmyle Zákona o pedagogických zamestnancoch č. 317/2009 sú:

 • vykonávať koordinačnú, koncepčno-plánovaciu, informačnú, odborno- metodickú, vyhodnocovaciu a prieskumnú činnosť v rámci lepšieho uplatnenia sa žiakov na trhu práce
 • včas a vhodnou formou informovať žiakov o spôsobe profesionálnej orientácie a o možnostiach štúdia na vysokých školách
 • spolupracovať s vedením školy
 • spolupracovať so študentskou radou
 • spolupracovať s výchovným poradcom
 • spolupracovať s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi
 • monitorovať situáciu medzi žiakmi školy
 • napomáhať žiakom pri riešení osobného vývinu
 • riešiť príadné individuálne problémy
 • spolupracovať s Úradom práce v Martine
 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik