Kariérne poradenstvo

 

Kariérne poradenstvo je v súčasnosti jeden z najnovších trendov na trhu práce.

Jeho úlohou je zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov, so zameraním na jednotlivca s cieľom využiť vrodené, alebo získané schopnosti pri profesnom uplatnení a raste. Zmeny všeobecných ekonomických podmienok našej spoločnosti si vyžadujú aj zvýšený dôraz na prípravu jednotlivcov pre neistý a nestabilný trh práce.

V súčasnosti trh práce kladie veľký dôraz na voľbu vzdelávania, povolania a profesnej dráhy. Neistota na trhu práce sa stáva javom aj pre ľudí, ktorých vzdelanie a kvalifikácie boli v minulosti dostatočné pre výkon ich povolania. Z tohto dôvodu bolo nutné trh práce posilniť o novú zložku, ktorá sa bude venovať problematike profesného kariérneho poradenstva.

Definiíciu kariérneho poradenstva vytvorila Európska komisia a OECD v roku 2004:

,,Kariérové poradenstvo predstavuje služby a aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom každého veku a v ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a pri riadení svojej kariéry. Tieto služby sa môžu vykonávať na školách, inštitúciách poskytujúcich odbornú prípravu, univerzitách a vysokých školách, vo verejných službách zamestnanosti, na pracoviskách, v treťom sektore alebo na komunálnej úrovni a v súkromnom sektore. Môžu sa vykonávať individuálne alebo skupinovo, osobne alebo dištančnou formou (vrátane telefonického poradenstva a služieb na internetových stránkach). Služby zahŕňajú poskytovanie kariérových informácií, hodnotiace a samohodnotiace nástroje, poradenské rozhovory, programy kariérového vzdelávania, skúšobné programy, programy pre vyhľadávanie práce, služby pre tranzitné obdobia."

Poradenstvo o povolaniach a zamestnaniach je spojovacím prostriedkom medzi vzdelávacím systémom, hlavne odborným vzdelávaním a prípravou ne jednej strane a trhom práce a výrobou na strane druhej.

Kariérne poradenstvo sa stáva základným pilierom pre udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a jeho rozhodujúce vstupy sú základom pre individuálny osobnostný rozvoj prevažne mladých ľudí.

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik