6317 M obchodná akadémia

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma výchovy a vzdelávania: denné štúdium pre absolventov základnej školy
Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie
vyššie sekundárne

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok  prijímacieho konania
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o získanom stupni vzdelania: vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
  • samostatní pracovníci v oblasti organizácie a riadenia, účtovníctva, zásobovania, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, financií, hospodárskej správy a peňažných ústavov
  • v podnikateľskej a obchodnej činnosti, v štátnej správe a samospráve (obecné zastupiteľstvá, daňové úrady, školstvo, zdravotníctvo), v cestovných kanceláriách, hoteloch a pod.
  • výkonný pracovník, manažér strednej úrovne alebo súkromný podnikateľ
Možnosti ďalšieho štúdia:
  • pomaturitné štúdium  
  • študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

  

 

 

 
Nájdete nás aj tu

instagram fb

Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

   logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Dotazník spokojnosti

dotaznik