VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Aktuálny spoločenský vývoj sa zákonite premieta do života školy a postupne mení a rozširuje záber výchovno-vzdelávacej činnosti. Školy, niekedy značne zaskočené dopadmi sociálno-patologických javov, hľadajú spôsoby, preventívne opatrenia a možnosti ich riešenia. Tieto problémy plošne zasahujú všetky typy škôl, vrátane stredných škôl.

V našom školskom systéme získala už tradičné postavenie funkcia výchovného poradcu, ktorá bola ustanovená v roku 1962 v základných školách a v priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov aj v stredných školách, ako jeden zo základných článkov systému poradenstva.

Práve systém výchovného poradenstva prispieva k optimalizácii vzdelávania a výchovy v škole a v rodine poskytovaním odbornej pomoci pri riešení otázok rozvoja osobnosti dieťaťa a mládeže v procese vzdelávania, v prevencii a pri riešení ťažkostí a problémov psychického a sociálneho vývoja detí a mládeže, ktoré sa prejavujú v procese vzdelávania, ale aj pri voľbe povolania a profesijnej orientácie. Výrazne sa podieľa predovšetkým na primárnej, ale aj na sekundárnej prevencii sociálno-patologických javov, vrátane prevencie závislostí. Pomáha tiež pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným postihnutím a pri ich integrácii do spoločnosti.

Systém výchovného poradenstva v SR ustanovuje hlavne zákon NR SR o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a vyhláška MŠ SR o podrobnostiach vo výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

V zmysle právnych úprav poradenskými orgánmi sú:

  • výchovný poradca
  • psychológ
  • špeciálny pedagóg

Pedagogicko-psychologické poradenstvo vykonávané výchovným poradcom školy, školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom nadväzuje na prvotné poradenské činnosti, ktoré žiakom a ich rodičom poskytuje triedny učiteľ, resp. vyučujúci predmetu v ktorom sa u žiaka prejavili vzdelávacie problémy.

 

 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik