Rada školy pri Obchodnej akadémii v Martine
Rada školy pri Obchodnej akadémii v Martine (RŠ) je zriadená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon), v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
Činnosť rady školy sa riadi podľa vlastného štatútu v zmysle príslušných zákonných úprav. Funkčné obdobie rady školy je štvorročné.
 
Zloženie rady školy
 
Zástupcovia v RŠ Meno a priezvisko, titul Funkcia

Zvolení zástupcovia pedagogických Mgr. Ivana PIŠNÁ podpredseda
zamestnancov školy RNDr. Zdenka HAMZOVÁ člen
Zvolený nepedagogický zamest. školy Miroslava RENDKOVÁ tajomníčka
Zvolení zástupcovia rodičov Ing. Miroslav ČIERNY predseda
    člen
    člen
Zvolený zástupca žiakov Vanessa Karpatská člen
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy Ing. Lenka MRAVCOVÁ-VANIČKOVÁ člen
  PaedDr. Peter VONS člen
  PaedDr. Tomáš ZANOVIT člen
  Mgr. Imrich ŽIGO člen
 
Kontakty

Obchodná akadémia

Bernolákova 2

036 37 Martin

 

043/422 18 90

043/422 35 79

office@oamt.sk

 

Zriaďovateľ

Žilinský samosprávny kraj

           logo zsk 

 

Správa o VV činnosti

dokument

Zastupovanie
Jedálny lístok
Žiacka knižka
ISIC/EURO 26

isicoa3

Meniny
Meniny na web
Nájdete nás aj tu
Dotazník spokojnosti

dotaznik